Algemene verkoop voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van:

Good-Packed te Montfoort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen onze kopers en Good-Packed.
 2. Door een overeenkomst met Good-Packed te sluiten wordt koper geacht afstand te hebben gedaan van beroep op andere voorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben te allen tijde voorrang.

Artikel 2. Offertes en orders

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel mocht zijn bedongen. Een vaste offerte is niet langer dan een week
 2. Good-Packed kan geacht worden een order te hebben geaccepteerd wanneer zij niet uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling door Good-Packed is ontvangen, schriftelijk aan koper bericht dat zij de order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden kan aanvaarden.Artikel 3. Levering

 • Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt geleverd af fabriek/pakhuis.
 • Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de goederen door Good-Packed voor de eerste maal ter aflevering worden aangeboden.
 • Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft koper geen recht op niet-nakoming van enige jegens Good-Packed aangegane verplichtingen.Artikel 4. Overmacht

 1. Indien Good-Packed ten gevolge van overmacht haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen, is Good-Packed gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overeenkomst of de overeenkomst ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper. Noch in geval van overmacht, noch in geval van ontbinding als hiervoor bedoeld, zal koper recht op directe of indirecte schadevergoeding hebben.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld van Good-Packed te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van Good-Packed geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt wordt of op grond waarvan nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, bedrijfsstoring, machinebreuk, staking, brand, oorlog, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, arbeid of energie. Good-Packed zal alles in het werk stellen om nakoming van afspraken te realiseren.Artikel 5. Prijs

 1. In de prijzen zijn de kosten voor consulaire documenten, opening van accreditieven en dergelijke niet begrepen.
 2. Wanneer door bijzondere omstandigheden, zoals verkeersbelemmeringen en dergelijke, levering slechts tegen verhoogde prijzen mogelijk is, komen deze extra kosten ten laste van de koper. De koper wordt vooraf in kennis gesteld.
 3. Indien door de invoering of wijziging van nationale, supranationale of buitenlandse overheidsmaatregelen de kostprijs van Good-Packed wordt verhoogd of invloed wordt uitgeoefend op de leveringsvoorwaarden van de producten waarvoor met Good-Packed een koopovereenkomst, respectievelijk een overeenkomst tot bewerking of verwerking is gesloten, is Good-Packed gerechtigd passende wijzigingen in de prijzen en/of de leveringsvoorwaarden aan te brengen. Indien koper zich niet met deze wijziging(en) kan verenigen, heeft hij het recht de overeenkomst, voorzover deze dan nog niet is uitgevoerd, te beëindigen, mits hij onmiddellijk na het hem bekend worden van de aan te brengen wijziging(en) aan Good-Packed schriftelijk kennis daarvan geeft.Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 • Het eigendom van de producten gaat eerst van Good-Packed op koper over, wanneer al het aan Good-Packed ter zake van de levering van deze producten verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan. Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, met uitzondering van de door Good-Packed verstrekte creditnota’s die in mindering gebracht mogen worden.
 2. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Good-Packed zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, die 2% hoger zal zijn dan het op de vervaldag geldende wisseldisconto van de Nederlandse Bank, met dien verstande, dat de rente tenminste 6% zal bedragen. Good-Packed is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeven aan koper, zulks onverminderd de aan Good-Packed verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding. Voor het geval dat tot gerechtelijke inning dient te worden overgegaan, zal het factuurbedrag worden verhoogd met 15% met een minimum van 50,00 Euro. Tevens komen alle inningskosten voor rekening van de koper.
 3. Indien de koper voor de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst zijn betalingen staakt, surseance van betaling aanvraagt, falliet wordt verklaard of kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Good-Packed eveneens het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper ontbonden te verklaren.Artikel 8. Leenemballage

 • Good-Packed verbindt zich het aan koper ten gebruike afgestane verpakkingsmateriaal terug te nemen tegen de prijs waarvoor het aan koper in rekening is gebracht, mits het materiaal zich in goede staat bevindt en Franco wordt geretourneerd.Artikel 9. Afname

 • Indien koper de (bewerkte of verwerkte) producten niet binnen de overeengekomen tijd afneemt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Good-Packed zonder ingebrekestelling het recht hem 5% van de factuurwaarde in rekening te brengen voor elke dag waarmee de overeengekomen tijd is overschreden. Good-Packed is in dit geval tevens gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door enkele schriftelijke kennisgeving aan koper, zulks onverminderd de aan Good-Packed verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding.Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van orders wordt gelet op de eisen die aan de verwerking van het product worden gesteld, voor zover deze althans aan Good-Packed bekend zijn.
 2. Eventuele reclames kunnen alleen in overweging worden genomen, als ze binnen 8 dagen na ontvangst van de producten door koper schriftelijk bij Good-Packed zijn ingediend.
 3. Retourzendingen anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en onder voorafgaande advisering zijn niet toegestaan, behoudens afwijkende overeenkomst.
 4. Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending verbonden kosten voor rekening van de koper. Good-Packed heeft in dat geval het recht de goederen ter beschikking van de koper te houden of te doen houden voor diens rekening en risico.
 5. In geval van schade is Good-Packed tegenover de koper slechts aansprakelijk tot ten hoogte de waarde van het geleverde product.
 6. Reclames vervallen, indien de afgeleverde hoeveelheid producten na aflevering van aard en/of samenstelling gewijzigd zijn of geheel of gedeeltelijk beschadigd raken.

Artikel 11. Geschillen

 • Alle geschillen die tussen koper en Good-Packed mochten ontstaan, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

 

Artikel 12. Klachten willen we graag oplossen

Good-Packed zal een klacht vertrouwelijk behandelen. Uitsluitend de betrokken personen worden in vertrouwen geïnformeerd die benodigd zijn bij een correcte afhandeling.
Good-Packed doet er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een koper kan een geschil of een klacht persoonlijk, digitaal en telefonisch indienen. Persoonlijk bij B. Vlaanderen. Telefonisch via het nummer 06 – 15 36 34 51 en digitaal per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De koper ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarna de inbreng in behandeling wordt genomen. Wij streven ernaar een geschil binnen 3 werkweken doorlooptijd af te handelen en streven naar een win-win situatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------